MPG Duurzaamheid

Voor nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 is met ingang van 1 januari 2018 voor de MPG een maximum schaduwprijs van 1,00 euro per m2 BVO vastgesteld.
De wijziging van het Bouwbesluit 2012 is op 20 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.
Bouwers waren volgens het Bouwbesluit 2012 al verplicht een milieuprestatieberekening te maken, maar er gold nog geen grenswaarde. Partijen konden zo ervaring opdoen met het ontwikkelen van duurzame oplossingen en het maken van berekeningen. Echter in veel gemeente was het niet indienen bij een aanvraag geen aanhoudingsgrond en de berekening bleef dan ook achterwege.

Naar boven

Begrippenlijst duurzame woningen

Een woning of gebouw is autarkisch qua energie wanneer deze geheel zelfvoorzienend is. Er wordt alleen gebruik gemaakt van lokale duurzame energiebronnen. De woning of het gebouw is noch aangesloten op het gasnet noch op het elektriciteitsnet. Het begrip wordt incidenteel gebruikt, met name door particulieren en architecten.

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Een bijna-energieneutrale woning of een bijna energieneutraal gebouw heeft een EPC van bijna nul. ‘Bijna-energieneutraal’ wil volgens het overheidsbeleid zeggen dat de EPC bijna nul is [bron: Nationaal Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen]. De definitieve BENG-eisen voor nieuwbouw gaan vanaf 1 juli 2020 gelden, zodat nieuwe gebouwen en nieuwbouwwoningen bijna-energieneutraal zijn. De eisen wordt echter niet meer in een EPCwaarde uitgedrukt, maar in de zogenoemde BENG-eisen.
1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Een energieneutraal gebouw heeft een EPC = 0. Gemeten over een jaar wordt niet meer energie uit het gas-en electriciteitsnet gebruikt dan er duurzaam wordt opgewekt.

Een breder begrip dat de organisatie rond de bouw bestrijkt (mobiliteit, inzet duurzame energie, CO2-compensatie).

Er wordt niet meer energie verbruikt, dan er wordt opgewekt (geen energierekening meer). De EPC van deze woningen zal lager moeten zijn dan 0, want het gaat om gebouwgebonden en gebruikersgebonden energieverbruik.

Het energieverbruik voor ‘huishoudelijke’ apparatuur (keuken- en kantineapparatuur, TV's, computers, kopieerapparaten, printers enz.) maar exclusief (forfaitair) verlichting (verlichting hoort bij het gebouwgebonden energieverbruik).

De energievraag van een gebouw wordt bepaald door gebruiksgebonden energieverbruik (douchen, koken etc.) en gebouwgebonden energieverbruik (verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting).

Bewoners krijgen geen rekening voor gebouwgebonden energie. Ze worden begeleid door een energiecoach. Monitoring van deze projecten is nodig om het effect en de houdbaarheid van het concept op langere termijn vast te kunnen stellen.

Een woning is bouwkundig zo goed voorzien (isolatie, warmteterugwinning etc.) dat dit een energieprestatie-coëfficient van 0 oplevert.

Een passief huis voldoet aan de eisen van het passiefhuis-certificaat. Ze maakt optimaal gebruik van passieve warmtebronnen (zon, bewoners, apparaten), gebruikt niet meer dan 15 kWh/m2 en wordt een aantal maanden per jaar niet actief met een verwarmingssysteem te worden verwarmd.

Een energieneutraal concept voor nieuwbouwwoningen waarbij elektrisch wordt verwarmd d.m.v. stralingspanelen of elektrische vloerverwarming. Doel is een EPC van minimaal 0. Goede thermische isolatie, energiebesparende maatregelen en duurzame energie-opwekking met PV-panelen.

Klimaatneutraal wil zeggen dat bepaalde activiteiten (al dan niet binnen een bepaald gebied of op een bepaalde plek) geen positief of negatief effect hebben op het klimaat. Het begrip ‘klimaatneutraal’ wordt vooral gebruikt om aan te geven dat bepaalde activiteiten geen negatief effect hebben op het klimaat, waarmee men wil zeggen: geen emissie van CO2 en andere broeikasgassen.

Eigenaren van zonnepanelen die op hun eigen dak zonnestroom opwekken hoeven geen energiebelasting te betalen op de elektriciteit die ze terugleveren aan het energienet.

Naar boven Meer informatie

Bouwbesluit 2012 afdeling 5.2

In het Bouwbesluit 2012 is in afdeling 5.2 (artikel 5.8 en artikel 5.9) bepaald dat bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen, woon- en kantoorgebouwen een berekening van de milieuprestatie van het gebouw bijgevoegd moet worden.
Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Naar boven

milieprestatie gebouwen

Bij de berekening telt de hele cyclus van een producten die toegepast worden mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk.
Recycling en hergebruik tellen ook mee. De milieuprestatieberekening past dan ook in het streven naar een circulaire bouweconomie waar geen materialen nodig zijn uit eindige bronnen.
REKENREGELS
De MPG van een gebouw is de som van de schaduwkosten van alle toegepaste materialen in een gebouw. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de materialen die worden vervangen tijdens de levensduur van het gebouw.
De totale som wordt gedeeld door de levensduur en door het bruto vloeroppervlak van een gebouw. De MPG wordt vervolgens uitgedrukt in de schaduwkosten per vierkante meter bvo per jaar.
Om een MPG uit te rekenen, moet elk materiaal in een ontwerp worden geïdentificeerd en moet worden bepaald hoeveel er van wordt toegepast.
Ondanks dat in de softwarepakketten veel met standaardproducten gewerkt kan worden, kost het goed uitrekenen van de MPG relatief veel tijd.
De rekenregels zijn gedefinieerd in de EN 15978. Programma's waarmee u de MPG kan berekenen:

• DGBC materialentool

• GPR gebouw

• MRPI Freetool Milieuprestatie Gebouwen


Gebouwdelen die de grootste bijdrage aan de MPG leveren zijn gevels, vloeren en installaties. In totaal is dit vaak 60% tot 80% van de MPG.
Een en ander kan echter sterk variëren, afhankelijk van de geometrie en het installatieconcept.

Naar boven